messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ place วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน play_arrow แหล่งท่องเที่ยวงานบุญประจำปีและประเพณีบุญปราทผึ้ง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

E-SERVICE
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 136
เดือนนี้2,880
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)70,609
ทั้งหมด 190,431

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ทั้ง 16 หมู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนาวยการ รพ.สต.ผู้อำนายการกองการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ...
วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2567 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัยชนะ ชนะกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ได้หมอบหมายให้ ผู้ชวยช่างสำรวจ ลงพื้นที่ออกสำรวจความเสียหาย เนื่องใน วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2567...
#งานนักพัฒนาชุมชน นางสาว สายสุดา อินหงษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมและเจ้าหน่ที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงาน หมู่ที่ 9 บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ...
งานกองช่าง เจ้าหน่ที่ไฟฟ้าและประปา อบต.ดงบัง
โครงการ “ขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก...
ภาพ กิจกรรม การรับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว รายนายสีทัศ ต้นโพธิ์ ณ รร.แอลเจ จ.อำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน
งานกกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟ้าภายในเขต ต.ดงบัง อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2948

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

place วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

วามรู้ความเข้าใจในงาน. จิตอาสา เป็นต้น ส่งให้ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ