องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 106
เดือนนี้2,873
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,584
ทั้งหมด 78,072

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “ค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน:ต้นกล้าดี”
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. นาย ณรงค์วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ในงานปริวาสกรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านเหล่าฝ้ายพร้อมกัน ณ...
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. นาย ณรงค์วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ในงานปริวาสกรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านเหล่าฝ้ายพร้อมกัน ณ...
งานบุญงานประเพณีปลอดเหล้า
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันจันทร์ ที่ 10 เดือน มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง) นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)และนายอนนต์ ยืนยั่ง...
วันจันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง ลงพื้นที่ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 9 บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี...
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง (นาน ณรงค์ วิไลรัตน์)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

วามรู้ความเข้าใจในงาน. จิตอาสา เป็นต้น ส่งให้ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ