องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


สถิติ sitemap
วันนี้ 1307
เดือนนี้2,806
ทั้งหมด68,660

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์มาฟังนิทานอีสปกับคุณครูยายกันนะคะเด็กๆ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
ลงพื้นที่ประชาคม กับชาวบ้าน เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 เรื่องการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง “ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น” พบเห็น “การทุจริต ประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง” โปรดแจ้ง 045-525-900 หรือ (เว็ปไซต์...
'กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ"
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.หมู่ 3)
วันนี้ท่านปลัด อบต.ดงบัง (นายพะเนียง ช่างดำ)ได้เป็นประธานเปิดประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมสภาวัฒนธรรมประจำตำบลดงบัง...
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 เมื่อเวลาประมาณ​ 23.30 น.นาย ชัยชนะ ชนะกุล(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง)ได้รับแจ้งเหตุ จาก​ นาย พะเนียง​ ช่างดำ​ (ปลัด อบต.ดงบัง)ว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้​ ยุ้งฉางข้าวและทีเก็บฟางข้าว...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
(งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
งานเลี้ยงส่ง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ (นาย อากาศ นวลผ่อง) ป๋ากาศ
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
forward หนังสือราชการกรมฯ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ