ชื่อเรื่อง : โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 เดือน เมษายน 2566 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง)พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และเยาวชน ได้ร่วมเปิดการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ดงบังคัพ) การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่งคง สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ
ชื่อไฟล์ : JE7eNjPThu43544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zZXqJHBThu43620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xoJAZviThu43620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nfLtyFdThu43620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KdBT3WNThu43620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : chXQTxQThu43633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1mR3r1rThu43633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8gKRd98Thu43633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TMdMGyCThu43633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qpL56ALThu43644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2J0IdSFThu43644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jtdVC7eThu43644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JYba328Thu43644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zMyhI3aThu43721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : r34bk54Thu43721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JSAbSd2Thu43721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : r1kDvDpThu43721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้