ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และสติ๊กเกอร์พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง