ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีวิตที่่มีคุณภาพของผู้สูงอายุตำบลดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง