ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า) ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)