messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

E-SERVICE
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 328
เดือนนี้2,880
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)70,609
ทั้งหมด 190,431

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาลืออำนาจสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13 ตำบลดงบัง...
โครงการรวมพลังสร้างความมหัศจรรย์เพื่อลูกจักรยานขาไถโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี ได้ออกกำลังกาย เด็กมีสมาธิมากขึ้น...
โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ...
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Zero Tolerance)” ตาม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เน้นย้ำไม่ซื้อขายตำแหน่ง ก้าวข้ามค่านิยมเรื่องระบบอุปถัมภ์...
# งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ภ.ด.ส.1 ร้านค้า และที่ดิน สปก.นส. 3 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2072

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ทับทิม ศรีโพธิ์วัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-789--7165
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นาย สุวรรณ อกอุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

วามรู้ความเข้าใจในงาน. จิตอาสา เป็นต้น ส่งให้ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ