องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
วันนี้ 3992
เดือนนี้2,806
ทั้งหมด68,660

play_arrow สถานที่ราชการควรรู้
สถานที่ราชการควรรู้
งานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง - ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 บ้านดงบัง หมู่ที่ 10,11,13 บ้านกุงชัยหมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี - ที่ตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,9,15 บ้านดอนชี หมู่ที่ 7,16 บ้านจอก หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ 4,8 บ้านเหล่าฝ้าย สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 51 คน 2. โรงเรียนบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 115 คน 3. โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 111 คน 4. โรงเรียนบ้านหนองยาง - ที่ตั้ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 5. โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา - ที่ตั้ง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 40 คน 6. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 23 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 3 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้าน เหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292


× องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง