องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
view_list โครงสร้างการบริหารงาน
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 06-2346-4380
นายสุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
account_box สมาชิกสภา
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 081-3048687
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
รองประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 083-3072542
นาย พะเนียง ช่างดำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 08-9948-0185
นายสมชาติ สมคิด
ส.อบต.ม.1 บ้านดงบัง
โทรศัพท์ : 089-5803641
นางนวลจันทร์ จิตรเฉลียว
ส.อบต.ม.2 บ้านโนนจาน
โทรศัพท์ : 093-5642336
นายอดูลย์ แก้วอุดร
ส.อบต.ม.3 บ้านดงบัง
โทรศัพท์ : 063-6847800
นายชนินทร์ สุดามาตย์
ส.อบต.ม.4 บ้านเหล่าฝ้าย
โทรศัพท์ : 099-4692593
นาย อุเทน กาเผือก
ส.อบต.ม.5 บ้านดอนชี
นางบุญเลิศ พรมทา
ส.อบต.ม.6 บ้านหนองยาง
โทรศัพท์ : 085-6390609
นางทิพวรรณ จันทราช
ส.อบต.ม.7 บ้านจอก
โทรศัพท์ : 062-5894144
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
ส.อบต.ม.8 บ้านเหล่าฝ้าย
โทรศัพท์ : 083-3072542
นางอุไรวรรณ มณีสาย
ส.อบต.ม.9 บ้านดอนชี
โทรศัพท์ : 095-2344147
นางสุริวรรณ์ พันธุมา
ส.อบต.ม.10
โทรศัพท์ : 089-2808002
นายเตชิต สุดามาตย์
ส.อบต.ม.11
โทรศัพท์ : 098-4805426
นายประสาท เรืองธรรม
ส.อบต.ม.12
โทรศัพท์ : 087-8800564
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ส.อบต.ม.13
โทรศัพท์ : 081-3048687
นายเขตรัฐ ป้องเขตร์
ส.อบต.ม.14
โทรศัพท์ : 098-3286858
นางรำไพร สร้อยสุข
ส.อบต.ม.15
โทรศัพท์ : 081-2672322
นายเกียรติศักดิ์ กานุสนธิ์
ส.อบต.ม.16
โทรศัพท์ : 081-7001243
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นางประไพศรี เศวตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 083-7452694
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0840394423
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 093-0916940
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
home สำนักปลัด
นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นายทองพันธ์ องอาจดวงพิลา
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-701-1164
นายอภิวัฒน์ หาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-1733
นางเตือนใจ ลุสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-281-3922
นางสาว สายสุดา อินหงษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0899171538
นางจินตนา พันธุมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-000-0775
นายชัยชนะ ชนะกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-850-7416
นางสาวขวัญฤทัย ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 085-780-3070
นายศตวุฒิ เจริญบุญ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 081-771-5783
นางนฤทัย เพียลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 094-409-2358
นายยงยศ พันธุมา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทรศัพท์ : 091-338-8462
นางสาวสุวัจรี ชินบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุญยืน ต้นเกตุ
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 093-098-6087
นายปิยวัฒน์ บุญเคล้า
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 098-684-5550
นายลิขิต สมคะเนย์
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 063-037-9793
นางสุมิตรา เจริญบุญ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 081-771-9030
นางนิตยา พิพัฒน์สำโรง
ธุรการช่วยงายกิจการสภา
โทรศัพท์ : 0871497915
account_box กองคลัง
นาง ประไพศรี เศวตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบัวสอน นะวะคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-3853
นาวสาว อรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 091-01515
นางสาวนุสรีย์ พัฒนะราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 098-245-1496
นางสาว สุกัญญา มูลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
นางสาววิภารัตน์ ผิวบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-431-2409
นางสายฝน จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-075-2906
นาง บังอร บุญเศษ
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววราภรณ์ สมคะเนย์
ผู้ช่วยธุรการกองคลังและจดมาตรน้ำประปา
account_box กองช่าง
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวณิชาภา วีระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
โทรศัพท์ : 087-254-4432
นายวรรณชัย เรืองธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 065-120-4452
นายพรชัย จันทสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 084-658-0989
นายธีรชาติ เรืองธรรม
คนงานทั่วไปปฏิบัติไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 097-327-7935
นายกวีศิลป์ นาคพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทรศัพท์ : 083-313-0386
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกตวรรณ สุวะศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนิตยา บุญรักษ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดงบัง
โทรศัพท์ : 065-8357515
นางนิตยา จำปานาค
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดอนชี
โทรศัพท์ : 085-4998679
นางเลลัย ลาภรัตน์
ครู คศ.1 ศพด.วัดศรีโพธิ์ชัย
โทรศัพท์ : 083-3761790
นางลัดดา บุญไชย
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านกุงชัย
โทรศัพท์ : 093-4155592
นางจารุพร พูลชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-0663969
นางอำนวย อังกุด
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-9869324
นางรัชนีกร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5785783
นางบรรยง วิไลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5830227
นางอุมาพร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-9645852
นางสาวจันทมณี เสริมทรัพย์
ช่วยเจ้าพนักงานธุการกองการศึกษา
นางสาวฉัตรวิไล อุสาหวงค์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 062-4058759
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายเดชาธร ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 093-0916940
นางสาวประกายรัตน์ สมคิด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097-2820565
นายดนุพล ดวงมณีย์
คนสวน
โทรศัพท์ : 093-9611407
นายบุญทาน สีทะวัน
พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์ : 090-8283499
นายเหลี่ยม มุทาพร
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 087-0308311
นายอุทิศ ทองคาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
โทรศัพท์ : 093-4274572
นายบุญฮู้ สองศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
โทรศัพท์ : 089-0214147
นายวิโรจน์ บุญทา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 080-5993913