องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพะเนียง ช่างดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นางทองพันธ์ องอาจดวงพิลา
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-701-1164
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวอรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-0151522
นายธวัชชัย เพียา
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 085-411-2044
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุุขฯ
โทรศัพท์ : 099-474-2466