องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
นาวสาวอรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-0151522
นางบัวสอน นะวะคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-3853
นางสาวนุสรีย์ พัฒนะราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-245-1496
นางสาววิภารัตน์ ผิวบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-431-2409
นางสายฝน จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-075-2906
นายอากาศ นวลผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 081-876-7619
นาวสาวรัตนา วงจันทร์
ผู้ช่วยแผนที่ภาษี
โทรศัพท์ : 099-447-2774
นายเกียรติศักดิ์ นวลผ่อง
ธุรการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-234-1277
นางสาวโชติกา ทองสำแดง
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 063-581-5087