messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา จำปานาค
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดอนชี
โทรศัพท์ : 085-4998679
นางเลลัย ลาภรัตน์
ครู คศ.1 ศพด.วัดศรีโพธิ์ชัย
โทรศัพท์ : 083-3761790
นางลัดดา บุญไชย
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านกุงชัย
โทรศัพท์ : 093-4155592
นางจารุพร พูลชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-0663969
นางอำนวย อังกุด
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-9869324
นางรัชนีกร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5785783
นางบรรยง วิไลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5830227
นางอุมาพร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-9645852
นางสาวจันทมณี เสริมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา