องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


สถิติ sitemap
วันนี้ 1309
เดือนนี้2,806
ทั้งหมด68,660

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา บุญรักษ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดงบัง
นางนิตยา จำปานาค
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านดอนชี
นางเลลัย ลาภรัตน์
ครู คศ.1 ศพด.วัดศรีโพธิ์ชัย
นางลัดดา บุญไชย
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ศพด.บ้านกุงชัย
นางจารุพร พูลชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย อังกุด
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนีกร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางบรรยง วิไลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร หาดี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฉัตรวิไล อุสาหวงค์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง